Work in Banff (ESL)

Banff, AB, Canada Req #304
Friday, February 19, 2021

JOBS in BANFF, ALBERTA

(Summer OR Permanent)

 

Work in Banff (ESL)

 

Are you learning English and looking for a job?  Come and work for the Banff Lodging Company.  We can hire you for a summer OR permanent job.

 

About our Company

 

We are a hospitality company with many hotels and restaurants, and employ people from all over the world.

 

We offer a very good work experience:

 • Work and have fun
 • Housing available (low cost)
 • English as a Second Language (ESL) Course Sponsorship
 • Sponsorship to apply for immigration
 • Fun Staff Events
 • Work with people all around the world

 

You will be trained on everything you need to know.  No experience needed.

 

You Need:

 • Work permit
 • Good work ethic
 • Positive attitude
 • Know some English (IELTS 2 or more)
 • Motivated

 

Jobs Available:

 • Housekeeping Room Attendant (Hotel)
 • Dishwasher (Restaurant Kitchen)

 

How to Apply:

 1. Go to www.bestofbanff.com/careers and click ‘Job Opportunities’
 2. Apply for job with this title: Work in Banff (ESL)
 3. Upload resume in any language
 4. Answer questions

 

After You Apply:

 1. We will contact you only if you have a work permit (can legally work in Canada).
 2. We will have a short, easy interview.
 3. If you are hired, we will email you a job offer.

PRÁCE v BANFFU, ALBERTA

(Letní brigáda nebo stálý pracovní úvazek)

 

Pracuj v Banffu (ESL)

Učíš se anglicky a hledáš práci? Pojď pracovat do Banff Lodging Company.

Můžeme tě najmout na letní brigádu nebo stálý úvazek.


O naší společnosti

Jsme ubytovací společnost s mnoha hotely a restauracemi a zaměstnáváme lidi z celého světa.

Co nabízíme:

 • Práci zábavou
 • Dostupné bydlení (nízko nákladové)
 • Sponzorství kurzu Angličtina jako druhý jazyk (ESL)
 • Sponzorství při žádosti o imigraci
 • Zábavné zaměstnanecké akce
 • Práce s lidmi z celého světa

 

Nejsou potřeba žádné zkušenosti. Budete vyškoleni ve všem co potřebujete vědět.

 

Potřebujete:

 • · Pracovní povolení
 • Dobrá pracovní morálka
 • Pozitivní přístup
 • Aspoň minimální znalost angličtiny (IELTS 2 a více)
 • Motivaci

 

Dostupné pracovní pozice:

 • Pokojská / Úklid pokojů (Hotel)
 • Pomoc v kuchyni/mytí nádobí (Kuchyně v restauraci)

 

Jak se přihlásit:

 1. Jděte na www.bestofbanff.com/careers a klikněte na ‘Job Opportunities’
 2. Zažádejte o práci s titulkem: Work in Banff (ESL)
 3. Nahrajte životopis v jakémkoli jazyce
 4. Odpovězte na otázky

 

Po podání žádosti:

 1. Budeme vás kontaktovat pouze v případě, pokud máte pracovní povolení (můžete legálně pracovat v Kanadě).
 2. Budeme mít krátký pracovní pohovor.
 3. Pokud budete přijati, pošleme vám e-mailem pracovní nabídku.

TRABAJO en BANFF, ALBERTA

 (Verano O Permanente)

 

Trabaja en Banff (ESL)

 

¿Estás aprendiendo inglés y buscando trabajo? Ven y trabaja para Banff Lodging Company.

Te podemos emplear en una posición de verano o permanente.  

 

Nuestra Compañía

 

Somos una compañía de hospitalidad con algunos hoteles y restaurants, y empleados de alrededor del mundo.

 

Ofrecemos muy buna experiencia de trabajo

 • Trabaja y diviértete
 • Alojamiento disponible (bajo costo)
 • Inglés como Segunda Lengua (ESL) Curso Patrocinado
 • Patrocinio de aplicaciones para inmigración
 • Eventos divertidos para empleados
 • Trabaja con gente de alrededor del mundo

 

Serás entrenado en todo lo que necesitas saber. No se requiere experiencia.

 

Necesitas:

 • Permiso de trabajo
 • Buena ética laboral
 • Actitud positiva
 • Saber algo de inglés (IELTS o más)
 • Tener motivación.

 

Trabajos Disponibles:

 • Ama de llaves (Hotel)
 • Lavaplatos (Cocina de Restaurante)

 

¿Cómo Aplicar?

 1.  Entra en www.bestofbanff.com/careers y haz clic en ‘Job Opportunities’
 2.  Aplica para el trabajo con este título: Work in Banff (ESL)
 3. Sube tu currículo en cualquier idioma
 4. Responde a las preguntas.

 

Después de que Apliques:

 1. Te contactaremos solo si tienes permiso de trabajo (puedes trabajar legalmente en Canada)
 2. Tendremos un entrevista corta y fácil


Si estas contratado, te enviaremos un email con tu oferta de trabajo. Cómo

Trabaho sa Banff, Alberta

(Summer or Permanent)

 

 

Trabaho sa Banff (ESL)

 

Nagaaral ka ba ng English at naghahanap ng trabaho? Halika at magtrabaho para sa Banff Lodging Co.

Kami ay tumatanggap ng aplikante para sa Summer o permanenteng trabaho.

 

Tungkol sa Kumpanya

 

Kami ay isang Hospitality Company na nagmamaari ng maraming hotel at restaurant at kami ay kumukuha ng mga tao sa iba’t ibang parte ng mundo.

 

Kami ay nagbibigay ng magandang karanasan sa iyong napiling trabaho:

 • Magtrabaho at magkatuwaan
 • Mababang renta ng bahay
 • Pag-sponsor para sa English as a Second Language course (ESL)
 • Pag-sponsor para sa immigration sa Canada
 • Masasayang kaganapan
 • Makipagtrabaho sa mga taong mula sa iba’t ibang bansa.

 

Ikaw ay dadaan sa pagsasanay sa lahat ng kailanganin mo sa trabaho. Hindi na kailangan ng karanasan.

 

Kailangan mo ng:

 • Work Permit
 • Magandang etika sa trabaho
 • Magandang ugali sa trabaho
 • Marunong mag English (IELTS 2 or more)
 • Nag-uudyok

 

Mga bukas na trabaho:

 • Housekeeping Room Attendant (Hotel)
 • Dishwasher (trestaurant Kitchen)

 

Paano mag-apply:

 • Pumunta sa www.bestofbanff.com/careers at pumunta sa “Job Opportunities”
 • Mag-apply sa: Work in Banff (ESL)
 • Mag-upload ng resume. Maari itong nasa ibang lenguahe
 • Sagutin ang mga tanong sa pagaapply ng trabaho

 

Pagkatapos mag apply:

 • Kami ay makikipag-ugnayan saiyo kapag ikaw ay may work permit lamang (Pwedeng makapag-trabaho ng legal sa Canada)
 • Magkakaroon ng isang maikli, at madaling pakikinayam
 • Kapag ikaw ay nakuha sa napiling trabaho, magbibigay kami saiyo ng Job Offer

CƠ HỘI VIỆC LÀM TẠI BANFF, ALBERTA

(TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG MUÀ HÈ HOẶC LÂU DÀI)

 

Làm việc tại Banff (Dành cho những bạn đang học Tiếng Anh tại Canada - chuơng trình ESL)

 

Bạn đang học tiếng Anh và đang tìm kiếm cơ hội việc làm cho mùa hè 2021?

Hãy đến và làm việc cho công ty chúng tôi, Banff Lodging Company.

Chúng tôi hiện đang tuyển dụng nhân viên làm việc vào mùa hè hoặc lâu dài.

 

Giới thiệu về công ty:

 

Banff Lodging Company là một công ty lớn chuyên cung cấp dịch vụ nhà hàng và khách sạn tại công viên quốc gia Banff. Chúng tôi tuyển dụng nhân viên từ khắp nơi trên toàn thế giới.

 

Phúc lợi khi làm việc cho công ty chúng tôi: 

 • Môi truờng làm việc thân thiện và hoà đồng
 • Nhà ở nhân viên với mức thuê ưu đãi
 • Hỗ trợ các khóa học tiếng anh ESL
 • Hỗ trợ bảo lãnh định cư tại Canada
 • Thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu nhân viên
 • Cơ hội được làm việc với các đồng nghiệp đến từ khắp thế giới

 

Bạn sẽ được hướng dẫn, đào tạo về mọi thứ liên quan đến công việc. Không yêu cầu kinh nghiệm.

 

Yêu cầu:

 • Có giấy phép lao động (Valid Work Permit)
 • Thái độ làm việc tích cực và yêu thích học hỏi
 • Khả năng giao tiếp tiếng anh từ IELTS 2.0 trở lên

 

Vị trí đang tuyển:

 • Nhân viên dọn phòng (Khách sạn)
 • Nhân viên rửa bát (Nhà hàng)

 

Cách nộp đơn xin việc:

 1. Truy cập vào trang web: www.bestofbanff.com/careers và click vào 'Cơ hội việc làm' (Job Opportunities)
 2. Nộp đơn vào: "Làm việc tại Banff (ESL)" – (Work in Banff (ESL))
 3. Tải lên hồ sơ xin việc của bạn. Chúng tôi chấp nhận hồ sơ bằng tất cả các ngôn ngữ
 4. Trả lời những câu hỏi quy định từ công ty

 

Sau khi nộp đơn:

 1. Chúng tôi sẽ chỉ liên hệ với bạn nếu bạn có giấy phép lao động (có thể làm việc hợp pháp tại Canada)
 2. Công ty sẽ liên hệ để thực hiện một cuộc phỏng vấn đơn giản
 3. Nếu như được tuyển dụng, chúng tôi sẽ gửi hợp đồng lao động trực tiếp đến bạn.


スタッフ募集

アルバータ州、バンフ

(夏期または長期)

 

カナディアンロッキーで、働きながら英語を上達させませんか?

バンフロッジングカンパニーは、夏期または長期スタッフを募集しています。

 

会社概要

バンフロッジングカンパニーは、ホテルやレストランを数多く経営するホスピタリティー企業です。

当社では世界各国からの従業員が働いています。

 

特典/職場環境

 • 仕事とプライベートのバランス
 • 格安社員寮あり
 • ESL授業料の補助
 • 永住権申請手続のサポート
 • スタッフ行事多数
 • 世界各国からの仕事仲間

未経験の方もトレーニングしますので、ご安心ください。

 

応募条件

 • 就労許可証所持者
 • 真面目に働く方
 • 前向きな方
 • やる気のある方
 • 英語で最小限のコミュニケーションができる方 (IELTSレベル 2 または同等以上)

 

職種

 • ホテル客室清掃(ハウスキーピング)
 • 洗い場担当(キッチンディッシュウォッシャー)

 

応募方法

 1. ウェブサイトwww.bestofbanff.com/careers ‘Job Opportunities’をクリック
 2. Work in Banff (ESL)のタイトルが付いた職種に応募
 3. 履歴書をアップロード
 4. 質問回答

 

応募後

 1. 就労許可証がある方のみに連絡します。
 2. 簡単な面接をします。

採用の場合のみメールで通知します。

征才公告,班夫,艾伯塔省

(暑期或长期)

 

班夫工作(以英文为第二语言[MO使1] )

 

想一边工作一边学习英文吗? 快来加入我们这个大家庭,Banff Lodging Company.

我们诚征暑期或长期工作

 

关于本公司

 

旗下有许多饭店及餐厅以及来自世界各地的员工

 

我们更提供优质的工作环境:

边工作边享受在加拿大的愉快时光

提供便宜又温馨的员工宿舍

小班制的英语课程,更提升英语能力

提供各种移民申请资源

不定期的员工活动

与来自世界各地的朋友们一起工作

 

就算没有相关的工作经验也不用担心,因为我们会提供完整的员工训练。

 

您所需要提供的文件:

有效工作签证

正确的工作态度正向的态度

略懂英文(雅思2以上)

积极向上

 

工作职缺:

饭店房务人员

餐厅厨房洗碗人员

 

如何应征

1.上网www.bestofbanff.com/careers点选‘Job Opportunities’

2.点选此标题‘Work in Banff(ESL)’进行申请

3.上传履历表(不限任何语言)

4.回答网上的问题

 

应征之后:

1.若您的工作签证能合法在加拿大工作,我们将会与你联系。

2.之后我们会与您有个简单小面试。

3.若是录取了,我们会以电邮方式联系您。

 [MO使1]我覺得這裡應該要指的是來加拿大學英語的人,這些人就是以英語為第二語言

 

ਬੈਨਫ, ਐਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ

ਗਰਮੀਆਂ ਲਈ ਜਾਂ ਸਥਾਈ (ਪੱਕਾ ਕੰਮ)

ਬੈਨਫ ਵਿੱਚ ਕੰਮ (ਈ ਐਸ ਐਲ)

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਓ ਅਤੇ ਬੈਨਫ ਲੋਜਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੋਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਮੀਆਂ ਜਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ|

 

ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ/ ਕੰਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ|

 

ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਜ਼ੁਰਬਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ:

 • ਕੰਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮਸਤੀ ਕਰੋ
 • ਘੱਟ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ
 • ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ (ਈਐਸਐਲ) ਕੋਰਸ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ
 • ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ
 • ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸਟਾਫ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
 • ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ

 

ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਹਰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਿਸਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ|

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਜ਼ੁਰਬੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ|

ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ:

 • ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ
 • ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਗੁਣ ਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ
 • ਚੰਗਾ ਰਵੱਈਆ
 • ਥੋੜੀ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਆਉਣੀ ਜਰੂਰੀ (ਆਈਲੈਟਸ 2 ਜਾਂ ਵੱਧ)
 • ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ  

ਨੌਕਰੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ:

 • ਹਾਊਸਕੀਪਿੰਗ ਰੂਮ ਅਟੈਂਡੈਂਟ (ਹੋਟਲ)
 • ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ (ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਰਸੋਈ)


ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ:

 1. www.bestofbanff.com/careers ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ‘Job Opportunities’ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ
 2. Work in Banff (ESL) ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ
 3. ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰੈਜੁੱਮੇ (Resume) ਅਪਲੋਡ ਕਰੋ
 4. ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦਿਓ

ਤੁਹਾਡੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ:

 1. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
 2. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ, ਅਸਾਨ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਵੇਗੀ
 3. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਆਫ਼ਰ ਈਮੇਲ ਕਰਾਂਗੇ

 

 


Other details

 • Job Family Hotel BOH
 • Pay Type Hourly
 • Banff, AB, Canada